Motto:

Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka.

Stanisław Witkiewicz

Dane ogólne

Szkoła Podstawowa Nr 12: liczba uczniów 539,
 oddziałów 22+1 klasa przedszkolna.

Gimnazjum Nr 8: liczba uczniów 303, oddziałów 12.

Liczba nauczycieli uczących w Zespole Szkół: 79.

Kalendarz roku szkolnego

1 IX 2009 r. — inauguracja roku szkolnego

23–31 XII 2009 r. — zimowa przerwa świąteczna

15–28 II 2010 r. — ferie zimowe

1–6 IV 2010 r. — wiosenna przerwa świąteczna

25 VI 2010 r. — zakończenie roku szkolnego

Terminy zebrań z rodzicami

15 IX 2009 r. — zebranie informacyjne nr 1

21 X 2009 r. — zebranie nr 2

18 XI 2009 r. — zebranie nr 3

16 XII 2009 r. — zebranie nr 4

20 I 2010 r. — zebranie nr 5

17 III 2010 r. — zebranie nr 6

21 IV 2010 r. — konsultacje z rodzicami

19 V 2010 r. — zebranie nr 7

Główne założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej

1.         Egzaminy zewnętrzne (kl. VI — 8 IV  2010 r. — sprawdzian, kl. III G — 27, 28 i 29 IV 2010 r. — egzamin gimnazjalny. W listopadzie i lutym — próbny sprawdzian i egzamin.

2.         Diagnozowanie wewnątrzszkolne osiągnięć uczniów wg planu nadzoru.

3.         Kształtowanie postaw ekologicznych i znajomości praw człowieka.

4. Współpraca z rodzicami.

Dodatkowa oferta zajęć dydaktycznych

     kontynuacja języka niemieckiego w klasach  II–III gim­nazjum,

     zajęcia na basenie w klasach gimnazjalnych, IV–VI  SP i w ramach Otwartej Szkoły w klasach 1–3 SP,

     na każdym poziomie gimnazjum klasa z autorskim programem nauczania języka angielskiego, matematyki i informatyki,

     klasa IV SP — programy autorskie z jęz.  niemieckiego, matematyki, informatyki i dziennikarstwa,

     w kl. I C G – autorski program z j. polskiego.

Uroczystości szkolne

Inauguracja roku szkolnego – 1 IX 2009 r.

Pasowanie na ucznia — X 2009 r.

Dzień Gimnazjalisty — IX 2009 r.

Dzień Edukacji Narodowej  — X 2009 r.

Święto Niepodległości —  XI 2009 r.

Rocznica Wydarzeń Grudnia 1970 r. —  XII 2009 r.

Jasełka — XII 2009 r.

Święto Szkoły —  15 V 2010 r.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja — V 2010 r.

Koncert dla Rodziców — VI 2010 r.

Święto Sportu —  VI 2010 r.

 

Działalność opiekuńcza szkoły

Świetlica pracuje w godz. 7.00–17.00.

Stołówka wydaje obiady o 11.30 i 12.35. (Informacji w sprawie korzystania z obiadów bezpłatnych udziela kierownik świetlicy mgr Katarzyna Milewska-Pijet i pedagog mgr Dorota Furgalska). W tym roku rekrutacja do świetlicy i na obiady jest już zakończona.

Biblioteka — otwarta w godz. 8–15 (oprócz środy).

Pedagog szkolny — mgr Dorota Furgalskapon., czw. 11.30–15.30, wt. 8.00–13.00, śr., pt. 8,00–12,00

Psycholog szkolny — mgr I. Kudelska — pon., czw. 8.00–12.00,  wt. 10.30–15.30, śr., pt. 11.30–15.30.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki w kl. IV–VI SP oraz II i III G wg planu lekcji.

Pielęgniarka — p. E. Małczyńska — pn. 11.00–15.00, wt.– pt. 9.00-15.00.

Gimnastyka korekcyjna — w klasach I–III SP wg harmonogramu.

Logopeda — mgr M. Jankowska-Frączykczw. 8,00–14,35, pt. 9,50–13,40.

Terapia pedagogiczna dla I B kl. G — mgr I. Kudelska — wg planu.

 

Kółka przedmiotowe i zajęcia pozalekcyjne

·   dla klas I–III SP: matematyczne, informatyczne, plas­tyczne, teatralne, ortograficzne oraz gromada zucho­wa,

·   dla klas IV–VI SP: matematyczne, SKS, plastyczne, muzycz­ne, twórczego myślenia, wokalne, informatyczne, przyrodnicze,

·   dla gimnazjum: matematyczne, informatyczne, bio­lo­gi­cz­ne, historyczne, teatralne, chemiczne, SKS, wokalne, taneczne, plastyczne.

Uwaga!

1.         Uczniowie zakwalifikowani do grup wyrównawczych mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach.

2.         Harmonogram wszystkich zajęć znajduje się w gab­locie ogłoszeń przy wejściu do szkoły.

 

Opłaty rodziców

1. Wysokość składki na Radę Rodziców wynosi:

     w szkole podstawowej i gimnazjum 6 zł miesięcznie od rodziny. W każdym typie szkoły obowiązuje oddzielna składka.

     Po­nadto uczniowie klas, które mają informatykę i kółka inf. wpłacają dodatkowo po 5 zł miesięcznie na rozwój pracowni komputerowej (internetowej) — odpowiedzialny skarbnik klasowy.

2.         Ubezpieczenie GENERALI: 30 zł — płatne do 25 IX.

3.         Opłata za obiady: 2.70 zł/obiad. Wpłaty przyjmuje pa­ni sekretarka od 10-20 każdego miesiąca z góry za następny miesiąc. Prosimy o ścisłe prze­strze­ganie tego terminu.

4.         Opłaty za szkody materialne wyrządzone z winy ucz­nia ponoszą rodzice.

Sprawy różne

W szkole obowiązuje:

·   zmienne obuwie sportowe z podeszwą inną niż czarna (cały rok szkolny),

·   punktualne przychodzenie na lekcje,

·   usprawiedliwianie nieobecności na bieżąco zgodnie z WSO,

·   kultura zachowania wobec uczniów i wszystkich pracowników szkoły,

·   troska o mienie szkolne,

·   schludny wygląd oraz obowiązek noszenia mundurka szkolnego,

·   pilność i systematyczność w nauce,

·   życzliwość i tolerancja szczególnie wobec słabszych,

·   kontynuacja zasad zwalniania z lekcji,

·   zakaz wprowadzania psów, palenia na terenie szkoły,

·   zbiórka makulatury – nagrodą wycieczka dla klasy w poziomach I-III SP, IV-VI SP, I-III G.