PRZETARG

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 81 - 629 Gdynia, ul. Stawna 4/6
Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu izolacji ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół Nr 7 Kod CPV: 45111100-9, 45111000-8, 45400000-1, 45320000-6.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 sierpnia 2010 r.; sygn. numerem 256114 - 2010.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienie obejmuje m. in.:
- roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne,
- wykonanie izolacji pionowej,
- roboty wykończeniowe.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w okresie pomiędzy dniem

15 września 2010 roku, a dniem 15 listopada 2010 roku.

4. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia: cena100 % .

7. Termin związania z ofertą: 30 dni.

8. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać w siedzibie Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni (81 - 629) Gdynia, ul. Stawna 4/6 na pisemne zamówienie lub pobrać ze strony internetowej www.zs7gdynia.pl

9. Termin składania ofert: do dnia 07 września 2010 r. do godz. 09:00 w sekretariacie Zespole Szkół Nr 7 w Gdyni (81 - 629), ul. Stawna 4/6.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 września 2010 r. o godz. 9:30 w gabinecie dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni (81 - 629), ul. Stawna 4/6.

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
a) wiedza i doświadczenie:

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej o wartości netto minimum 50 000 zł każda,

b) dysponują 1 (jedną) osobą, posiadającą uprawnienia kierownika budowy,

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym).
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- 2 (dwóch) robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej lub remontu obiektu użyteczności publicznej, o wartości netto minimum 50 000,00 zł każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, (znajdujące się w Formularzu ofertowym): wymagane jest dysponowanie 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy.

12. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp (znajdujące się w załączniku nr 2),
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

13. Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
- Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z ewidencji Działalności Gospodarczej,
- Kosztorys ofertowy,
- W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest kierownik administracji szkoły Renata Telecka tel. 58 - 624 - 04 - 07, 58 62 - 23 - 63 Gdynia, dnia 18 sierpnia 2010 r.

Dokumenty do pobrania:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)


  • Projekt umowy.


  • Rysunki do projektu.


  • Szczegółowa specyfikacja techniczna.


  • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.


  • Przedmiar robót budowlanych.