RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7

Rada Rodziców to społecznie działający organ na rzecz placówki. Rada składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, księgowej, sekretarza, komisji rewizyjnej oraz członków, którzy są przedstawicielami rodziców z poszczególnych klas. Działalnością Rady kieruje przewodniczący. Rada Rodziców wspiera szkołę w realizowaniu jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Na zebraniu Rady Rodziców przy ZS Nr 7 w Gdyni w tajnym głosowaniu wybrano następujący skład Prezydium Rady Rodziców
na rok szkolny 2015/2016:


Przewodnicząca RR - Katarzyna Nowicka

Z-ca przewodniczącego - Anna Zalewska

Skarbnik - Barbara Mielewczyk

Protokolant - Magdalena Stępień

Księgowa - Magdalena Zub

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Paweł Kurgan

Członek - Piotr Jędrzejewski

Członek - Urszula Mąka

 

 

 

Drodzy Rodzice!

Gorąco zachęcamy Was do wspólnej pracy w ramach Rady Rodziców oraz do finansowego wspierania działań na rzecz szkoły, do współpracy na rzecz swoich dzieci - uczniów tej szkoły.

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Wpłaty na Radę Rodziców są dla szkoły i jej uczniów ogromną pomocą. Pozwalają na podejmowanie wielu działań, które bez pomocy finansowej rodziców byłyby niemożliwe do zrealizowania. Dobrowolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 80 zł na rodzinę - w szkole podstawowej i 80 zł na rodzinę - w gimnazjum. Można ją wpłacać bezpośrednio do skarbnika klasy lub na konto Rady Rodziców: Bank PKO BP o / w Gdyni
Nr : 25144010840000000000110922

W latach poprzednich Rada Rodziców sfinansowała wymianę krzeseł w bibliotece, reprezentacyjnym i najliczniej odwiedzanym miejscu w szkole, zakup profesjonalnego keybordu na lekcje muzyki oraz liczne akademie i uroczystości oraz nowoczesnego rzutnika dla pracowni geograficznej. Ponadto sfinansowaliśmy założenie rolet w kilkunastu salach.

Oczekujemy na Państwa zaangażowanie.

Z zebranych funduszy duża kwota przeznaczona jest na nagrody dla uczniów (konkursy, wyniki w nauce, pasowanie na ucznia, koncert dla rodziców, nagrody dla absolwentów). Rada Rodziców udziela także dofinansowań do wycieczek, wyjść do kina czy teatru lub do udziału w zimowisku. Ogromna część wpływów przeznaczona jest na zakup książek i czasopism w bibliotece szkolnej. Finansujemy także zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, atlasy, tusze, sprzęt RTV, sprzęt nagłaśniający).

WPŁATY NA PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ

Zespół Szkół nr 7 posiada trzy pracownie komputerowe, z których korzystają uczniowie na lekcjach informatyki, kółkach oraz osoby przychodzące na zajęcia w ramach Otwartej Szkoły. Aby utrzymać pracownie na odpowiednim poziomie, zachęcamy wszystkich uczniów uczestniczących w lekcjach informatyki do dobrowolnego wpłacania po 5 zł na miesiąc. Wszystkie uzyskane w ten sposób pieniądze Rada Rodziców przeznacza na rozwój pracowni komputerowych w naszej szkole.

Dyżur Skarbnika Rady Rodziców:
- w bibliotece - codziennie 8.00-15.00
- pół godziny przed zebraniami rodziców

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, personelu

 

Regulamin Rady Rodziców