W szkole funkcjonuje świetlica od godz. 6.30-17.30, do której uczęszczają uczniowie kl. I-IV SP, których Rodzice pracują. Nauczyciele świetlicy konsekwentnie realizują zadania wynikające z rocznego i miesięcznych planów pracy. Na terenie świetlicy odbywają się zajęcia: umysłowe, plastyczno-techniczne, umuzykalniające, gry i zabawy oraz zajęcia rekreacyjne..


:: WSPÓŁPRACA Z GRONEM PEDAGOGICZNYM I PSYCHOLOGIEM, PEDAGOGIEM ::
Pracownicy świetlicy na bieżąco konsultują problemy uczniów uczęszczających do świetlicy z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu zwiększenia efektywności oddziaływań wychowawczych. Wychowawców informujemy również o sukcesach i przejawach pozytywnego zachowania ich uczniów.

:: ŻYWIENIE ::
Dzieci uczęszczające do ZS nr7 mogą korzystać z obiadów przygotowywanych w stołówce szkolnej. Obiady przygotowywane są ze świeżych produktów, a koszt jednego obiadu wynosi 2,80 zł.


:: INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH OBIADÓW W SZKOLE ::
1. Szkoła umożliwia uczniom, w szczególności uczniom korzystającym z opieki świetlicy, spożywanie obiadów.
2. W dniu, w którym organizuje się zajęcia lekcyjne poza szkołą i uczeń w związku z tym nie może skorzystać z dożywiania w szkole, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zapewnić posiłek we własnym zakresie.
3. Przerwy, podczas których wydawane są obiady to:
11.30 - 11.50 - kl. I-IV Szkoła Podstawowa
12.35 - 12.50 - kl. V SP i kl. I - III Gimnazjum
4. Opłaty za obiady dokonuje się w sekretariacie szkoły.
5. Cena jednego obiadu wynosi: 2,80 zł.