ŚWIETLICA SZKOLNA

   W szkole funkcjonuje świetlica od godz. 7.00-17.00, do której uczęszczają uczniowie kl. I-III SP, których Rodzice pracują. Nauczyciele świetlicy konsekwentnie realizują zadania wynikające z rocznego i miesięcznych planów pracy. Na terenie świetlicy odbywajš się zajęcia: umysłowe, plastyczno-techniczne, umuzykalniające, gry i zabawy oraz zajęcia rekreacyjne..

:: WSPÓŁPRACA Z GRONEM PEDAGOGICZNYM I PSYCHOLOGIEM, PEDAGOGIEM ::

Pracownicy świetlicy na bieżąco konsultują problemy uczniów uczęszczających do świetlicy z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu zwiększenia efektywności oddziaływań wychowawczych. Wychowawców informujemy również o sukcesach i przejawach pozytywnego zachowania ich uczniów.

:: ŻYWIENIE ::

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 12 mogą korzystać z obiadów przygotowywanych w stołówce szkolnej. Obiady przygotowywane są ze świeżych produktów, a koszt jednego obiadu wynosi 2,70 zł. Odpłatność za obiady z miesięcznym wyprzedzeniem w dniach od 10-20 kazdego miesiąca.

   :: INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH OBIADÓW W SZKOLE ::

1. Szkoła umożliwia uczniom, w szczególności uczniom korzystającym z opieki świetlicy, spożywanie obiadów.

2. W dniu, w którym organizuje się zajęcia lekcyjne poza szkołą i uczeń w związku z tym nie może skorzystać z dożywiania w szkole, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zapewnić posiłek we własnym zakresie.

3. Przerwy, podczas których wydawane są obiady to:
11.30 - 11.50 - kl. I-V Szkoła Podstawowa
12.35 - 12.50 - kl. VI SP i kl. I - III Gimnazjum

4. Opłaty za obiady dokonuje się w sekretariacie szkoły.
We wrześniu opłata będzie przyjmowana od 04.09, a pierwszy obiad zostanie wydany 05.09.

5. Cena jednego obiadu wynosi: 2,70 zł.

6. Obowiązuje stały termin dokonywania wpłat : do 10 do 20 dnia miesiąca.

Okres żywieniowy obejmuje dni od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

7. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje, że dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów w danym miesiącu.

8. Dwukrotne niedotrzymanie terminu wpłaty będzie uznane za rezygnację z korzystania z posiłku i spowoduje skreślenie dziecka z listy.

9. Informację o rezygnacji z obiadu, tzw. odpis można przekazać telefonicznie lub osobiście, zgłaszając ten fakt w sekretariacie szkoły lub w świetlicy. Zgłoszony odpis będzie uwzględniony od następnego dnia, gdyż obiad w szkole jest przygotowywany od godz. 6.30 rano.

10. W miesiącu czerwcu i grudniu nie przyjmuje się odpisów z obiadów.